Nevelési programunk

Helyi óvodai programunk a közoktatásról szóló – módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a értelmében az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült.

Ebben integráltuk óvodánk sajátosságait – drámajáték, népi kismesterségek, játékos ismerkedés az angol nyelvvel, egészséges életmódra nevelés, sportolási lehetőségek -, amellyel a gyermekek komplexebb fejlődését, fejlesztését célozzuk meg.

Célok

– Egészséges, szellemileg érett, érdeklődő, fogékony, nagy tudásvágyú, gazdag ismeretanyaggal rendelkező, kiegyensúlyozott személyiségű gyermekek nevelése.
– A gyermekben rejlő lehetőségek kibontakozásának elősegítése.
– Értékközvetítés.
– A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és pszichés érettség kialakítása.

Feladatok

– A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az általános ismeretanyagot kiegészítve a kézműves tevékenységek, a drámajáték, a nyelvoktatás és a sport eszközrendszerével.
– Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, a gyermekek testi, lelki, értelmi szükségleteinek kielégítése.
– Kreatív tevékenységek során alapkészségeik, kézügyességük, megfigyelőképességük, figyelmük, esztétikai ízlésük fejlesztése.
– Készségek, jártasságok alapozása, amelyek képessé teszik az együttélésre, felkészítik az iskolai életmód elfogadására.

A nevelés legfőbb területének a játékot tekintjük.

A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, személyisége alakulásának legfőbb tényezője. Óvodai életünket úgy szervezzük, hogy az együttes tevékenységek, közös játékok, séták, kirándulások sok és változatos ismerethez juttassák őket. Óvodapedagógusaink egész napi tevékenységét áthatja a játékosság, állandóan szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítanak. A korosztályoknak megfelelő, esztétikus eszközöket válogatnak össze. Kihasználják a játék fejlesztő hatását, elősegítik a gyermekek adott fejlettségi szintjéről magasabb szintre való lépését.

Tanulás

Óvodánkban a tanulás folyamatos, nem szűkül le a szervezett ismeretszerzésre, a gyermek egész óvodai tevékenységét átszövi. A tanulási folyamatban hangsúlyozott az érzékelés, az észlelés, a képzelet, az érzelem, az akarat, a cselekvés. A gyermek ismeretei nagy részét az óvodai nap folyamán adódó spontán helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, általunk kezdeményezett foglalkozásokon szerzi meg. Ennek feltétele a sok érzékszervet működtető tapasztalás lehetőségének a biztosítása, a gyermek megismerési vágya, az érzelmei, az érdeklődése és a kíváncsisága.

A játékba integrálva az egyéb tevékenységek – mese, vers, ének, rajz, szabad mozgás, munka, stb. – alkalmával is lehetőséget biztosítunk a gyermeknek az ismeretszerzésre, az ismerete rendezésére, gyakorlására, elmélyítésére.

A játékba integrált kötetlen fejlesztések mikrocsoportos formában történnek az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés alkalmazásával.

A tanulás másik formáját a napirendben rögzített szervezett foglalkozások rendszere adja. Ekkor van lehetőség a gyermek különböző ismereteinek elmélyítésére, rendszerezésére.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
– A gyermek eljut a pontos, valósághű észleléshez és ezáltal ismerete megalapozott lesz.
– Képes lesz a figyelemösszpontosításra.
– Képes lesz a kreatív problémamegoldó gondolkodásra.
– Megismerkedik az ok-okozati összefüggésekkel.
– Megismerkedik a környezet mennyiségi, formai, színbeli különbségeivel.
– Az érzelmileg motivált cselekvése gondolkodási szintjéről eljut a fogalmi gondolkodásig.

Óvoda-család kapcsolata

Fontosnak tartjuk az óvoda és a család egymásrautaltságát, kölcsönös segítését a gyerekek nevelésében, az összefogást, összedolgozást. A család és az óvoda jó kapcsolata semmi mással nem pótolható pedagógiai hatások forrása. Mivel óvodánk kis létszámú, az egyes csoportokba a megszokottnál kevesebb gyermek jár, így a családias jelleg viszonylag könnyen megvalósítható. A személyes, jó kapcsolatok kialakítására törekszünk mind az óvónő-szülők, mind a szülők-szülők között. Szeretnénk, ha a szülő némileg az óvodai nevelés részesévé válna.

Az óvoda speciális szolgáltatásai

Szolgáltatás

Célja

Drámajáték
Anyanyelvileg fejlett, világot megértő, önmagát kifejezni tudó gyerekek nevelése
Kézműves foglalkozás
Népi kismesterségek technikájának elsajátítása, természetes anyagok megismerése, finommotorika fejlesztése
Angol nyelv
Ismeretnyújtás játékos formában

Tartásjavító torna,

Úszás/Korcsolyázás

Egészséges, fejlett, jó mozgású,
helyes tartású gyerekek nevelése
Kirándulások
Ismeretnyújtás,
tapasztalat átadása játékosan,
változatos körülmények között
Helyi kulturális rendezvények
(zenés műsor, báb-,
gyermekszínház) látogatása
Élmények nyújtása,
a hétköznapok megtörése.
Logopédia
A gyermekek beszédhibáinak kijavítása, beszédfejlesztés
Iskolaérettségi vizsgálat
(hallás, látás, status)
Kötelező szűrővizsgálatokkal az
egyes problémák kiszűrése

GALÉRIA